vLEI – verifiable Legal Entity Identifier

vlei

Digitaalisen identiteetin verifiointi varmistetun LEI:n avulla

vLEI on lyhenne sanoista ”Verifiable Legal Entity Identifier”. Se on perinteisen oikeushenkilötunnuksen (LEI) digitaalinen ja kryptografinen muunnos. vLEI mahdollistaa organisaation identiteetin hajautetun ja automatisoidun validoinnin. vLEI tukee myös organisaation virallisten roolien sitomista organisaation LEI-tunnukseen. Tämä mahdollistaa turvallisen tunnistamisen kaikissa asioissa aina rahoitustapahtumista viralliseen viestintään.

Koska yritykset, hallitukset ja kuluttajat tukeutuvat yhä enemmän digitaalisiin alustoihin kaikissa asioissa finanssitransaktioista viestintään, luotettavan henkilöllisyyden todentamisjärjestelmän tarve on tullut entistä ilmeisemmäksi.

LEI:n kehittyminen vLEI:ksi
Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) syntyi vastauksena vuosien 2007-2008 finanssikriisiin, ja sen tavoitteena on mahdollistaa maailmanlaajuinen, selkeä ja yksilöllinen tunniste finanssitransaktioihin osallistuville oikeushenkilöille. LEI-järjestelmä on auttanut lisäämään avoimuutta rahoitusalalla, mutta nopea digitaalinen muutos edellyttää jatkokehitystä.

Perinteisen LEI-järjestelmän digitaalinen vastine, todennettava LEI (vLEI), vastaa nykyaikaisen digitaalisen ekosysteemin tunnistustarpeeseen. vLEI säilyttää LEI:n yksilöintiominaisuudet, mutta se on myös todennettavissa. Se varmistaa, että esitetty digitaalinen identiteetti on sekä aito että muuttumaton.

Luottamuksen ja todentamisen maailmanlaajuinen merkitys
Luottamus on kaikkien liiketoimien kulmakivi. Tämä pätee riippumatta siitä, tapahtuvatko ne fyysisessä vai digitaalisessa maailmassa. Verkkomaailmassa, jossa henkilökohtaiset tapaamiset on korvattu näytön kautta tapahtuvilla tapaamisilla, luottamusta voi olla vaikea luoda. Digitaalisen identiteetin todentamisvälineet, kuten vLEI, ovat ratkaisevassa asemassa tämän luottamuspulan kuromisessa umpeen.

Tarjoamalla standardoidun, maailmanlaajuisesti tunnustetun ja todennettavissa olevan digitaalisen identiteetin vLEI varmistaa, että organisaatiot voivat luottavaisin mielin osallistua digitaalisiin liiketoimiin tietäen, että henkilöt ja oikeushenkilöt, joiden kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa, ovat aitoja.

Tietoa vLEI-konseptista

Digitaalinen maailma on laaja ja jatkuvasti muuttuva. Organisaatiot ja muut oikeussubjektit etsivät jatkuvasti tapoja luoda digitaalinen läsnäolonsa turvallisella tavalla. Tätä taustaa vasten vLEI on luottamuksen majakka, joka tarjoaa standardoidun menetelmän digitaalisten identiteettien todentamiseen.

Mikä on vLEI?
Verifiable Legal Entity Identifier (vLEI) on perinteisen LEI-tunnuksen kehittynyt muoto, joka on suunniteltu toimimaan digitaalisessa maailmassa. LEI-tunnus mahdollistaa yhteisöjen yksilöllisen tunnistamisen, mutta vLEI-tunniste menee askeleen pidemmälle varmistamalla, että tämä tunniste on todennettavissa. Pohjimmiltaan vLEI on eräänlainen organisaatioiden digitaalinen passi. Se sisältää keskeiset identiteettitiedot muodossa, jonka aitous ja paikkansapitävyys voidaan tarkistaa sähköisesti.

vLEI:n tekninen perusta: ”Self-Sovereign Identity (SSI)” ja ”Verifiable Credentials (VC)”.
vLEI-järjestelmän ytimessä on käsite itsesäätyvä identiteetti (Self-Sovereign Identity, SSI). Toisin kuin perinteisissä identiteettijärjestelmissä, joissa kolmas osapuoli hallinnoi yksikön identiteettiä, SSI antaa yksiköille mahdollisuuden hallita omia digitaalisia identiteettejään. Tämä tarkoittaa, että organisaatiot voivat omistaa, hallita ja jakaa identiteettitietojaan ilman, että ne ovat riippuvaisia keskitetystä viranomaisesta.

”Todentamiskelpoiset valtakirjat” (Verifiable Credentials, VC) on toinen vLEI-järjestelmän pilari. Todentamistodistukset ovat luotettavan viranomaisen myöntämiä digitaalisia varmenteita yhteisön tietojen oikeellisuudesta. vLEI-järjestelmässä nämä todistukset vahvistavat organisaation digitaalisen identiteetin aitouden. Näin varmistetaan, että esitetyt tiedot ovat sekä aitoja että muuttumattomia.

Yhdessä SSI ja VC muodostavat vLEI:n teknisen perustan ja mahdollistavat järjestelmän, jossa digitaaliset identiteetit ovat paitsi yksilöllisiä myös todennettavissa. Se mahdollistaa luottamuksen verkkovuorovaikutukseen.

Lue lisää aiheesta ”Self Sovereign Identity (SSI)”.

GLEIFin rooli ja merkitys vLEI-ekosysteemissä

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) on digitaalisen identiteetin todentamisen keskiössä. GLEIF on vLEI-aloitteen liikkeellepaneva voima, ja sillä on monitahoinen rooli järjestelmän eheyden, luotettavuuden ja maailmanlaajuisen hyväksynnän varmistamisessa.

GLEIFin aloitteesta
Rahoitusvakausneuvosto perusti GLEIFin vuonna 2014. Siitä lähtien GLEIFin tehtävänä on ollut tukea oikeushenkilötunnuksen (LEI) käyttöönottoa ja käyttöä. GLEIF tunnusti jo varhain digitaalisen muutoksen ja siihen liittyvän todentamiskelpoisten digitaalisten identiteettien tarpeen ja edisti LEI-tunnuksen kehittämistä vLEI-tunnukseksi. GLEIF:n aloitteet ovat olleet keskeisiä vLEI-järjestelmän perustana olevien standardien, protokollien ja kehysten luomisessa.

GLEIF kuten RoT, Root of Trust, QVI:t, oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt.
VLEI-ekosysteemissä luottamus on ensiarvoisen tärkeää. GLEIF toimii RoT:nä (Root of Trust), joka varmistaa, että jokainen vLEI-todistus noudattaa tiukkoja maailmanlaajuisia standardeja. GLEIF varmistaa avoimuuden ja jäljitettävyyden pitämällä keskitettyä ja ajantasaista tietokantaa kaikista myönnetyistä vLEI-tunnuksista ja niihin liittyvistä tiedoista. Tämä keskitetty lähestymistapa varmistaa, että mikä tahansa taho voi missä tahansa päin maailmaa tarkistaa luotettavasti vLEI:n aitouden.

  • QVI:t ovat validoijia ja myöntäjiä: QVI:t validoivat vLEI-tunnuksia hakevien organisaatioiden toimittamien tietojen aitouden ja tarkkuuden. Ne toimivat siltana GLEIFin ja organisaatioiden välillä ja varmistavat tietojen eheyden. Ne myöntävät vLEI-tunnisteita, OOR-vLEI-todentamistodistuksia ja ECR-vLEI-todentamistodistuksia.
  • Organisaatiot ovat vLEI-tunnuksen haltijoita: QVI-tunnusten validoinnin jälkeen organisaatiot saavat yksilölliset vLEI-tunnuksensa. Nämä vLEI-tunnukset toimivat organisaatioiden todennettavina digitaalisina tunnuksina maailmanlaajuisilla markkinoilla.
  • Luonnolliset henkilöt, jotka edustavat oikeushenkilöitä: vLEI-järjestelmän avulla organisaatioita edustavat henkilöt voidaan yhdistää organisaation vLEI-tunnukseen. Näin varmistetaan, että kun henkilö toimii organisaation puolesta, hänen valtuutensa ja yhteytensä organisaatioon voidaan todentaa sähköisesti.
vlei
Kuva GLEIF, käytetty CC BY:llä.

Maailmanlaajuisen yhteistyön ja standardoinnin edistäminen
GLEIFin rooli ei rajoitu pelkästään vLEI-tunnusten myöntämiseen ja hallinnointiin. GLEIF toimii aktiivisesti yhteistyössä hallitusten, sääntelyviranomaisten ja alan johtajien kanssa eri puolilla maailmaa edistääkseen vLEI-tunnusten käyttöönottoa. Tukemalla maailmanlaajuista vuoropuhelua ja varmistamalla, että vLEI-järjestelmä on kansainvälisten standardien mukainen, GLEIF:llä on ratkaiseva rooli sen yleisen hyväksynnän ja soveltamisen varmistamisessa.

Lisätietoja GLEIFistä osoitteessa www.gleif.org

vLEI:n käytännön sovellukset

Vaikka vLEI perustuu monimutkaiseen teknologiaan ja maailmanlaajuisiin standardeihin, se tarjoaa konkreettisia etuja ja yksinkertaisia sovelluksia monilla eri aloilla. VLEI:n kyky tarjota organisaatioille todennettavissa oleva digitaalinen identiteetti avaa ovia monille käytännön sovelluksille, jotka tehostavat prosesseja ja lisäävät luottamusta digitaaliseen vuorovaikutukseen.

Asiakirjojen allekirjoittaminen ja todentaminen
Nyt kun digitaalinen dokumentointi on yhä yleisempää, vLEI tarjoaa organisaatioille luotettavan menetelmän asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen ja todentamiseen. Olipa kyse sitten sopimuksista tai virallisista raporteista, vLEI varmistaa, että asiakirjan allekirjoittava taho tai henkilö on se, joka väittää olevansa, ja että asiakirjan sisältö pysyy muuttumattomana.

KYC/KYB: henkilöllisyyden todentamisen tehostaminen
Sekä Know Your Customer (KYC) että Know Your Business (KYB) ovat pankeille, rahoituslaitoksille ja muille aloille olennaisia prosesseja riskien vähentämiseksi. vLEI yksinkertaistaa näitä prosesseja tarjoamalla standardoidun, todennettavissa olevan digitaalisen identiteetin. Se vähentää identiteetin todentamiseen tarvittavaa aikaa ja resursseja.

Edustuksen delegointi ja hallinnointi
Organisaatioiden on usein delegoitava valtuuksia tai edustettava itseään erilaisissa rooleissa. vLEI ja siihen liittyvät valtakirjat, kuten Official Organisation Role (OOR) ja Engagement Context Role (ECR), tarjoavat selkeän ja todennettavissa olevan menetelmän tällaisten delegointien ja edustusten määrittämiseksi ja validoimiseksi.

Luotettavien liiketoimien automatisointi
vLEI tasoittaa tietä liiketoimien automatisoinnille luottamusta vaarantamatta. Olipa kyse toimitusketjun vuorovaikutuksesta, rahoitusvaihdosta tai organisaatioiden välisestä yhteistyöstä, vLEI varmistaa, että kaikki osapuolet ovat aitoja. Tämä edistää saumatonta ja luotettavaa automaatioympäristöä.

Paranna maailmanlaajuista liiketoimintaa
Globalisoituneessa liiketoiminnassa organisaatiot ovat usein vuorovaikutuksessa eri puolilla maailmaa sijaitsevien tahojen kanssa. Universaalin standardin ja maailmanlaajuisen hyväksynnän ansiosta vLEI varmistaa, että vuorovaikutus perustuu keskinäiseen luottamukseen maantieteellisistä rajoista riippumatta.

Lue lisää vLEI:n käyttömahdollisuuksista täältä tai GLEIFin verkkosivuilta.

Lisätietoja vLEI-luottamusjärjestelmäketjusta

vLEI-järjestelmän tehokkuus riippuu sen kyvystä luoda luottamusta digitaaliseen vuorovaikutukseen. Tämän luottamuksen perustana on vLEI-luottamusjärjestely, joka on vankka kehys, jolla varmistetaan jokaisen myönnetyn vLEI-asiakirjan aitous ja luotettavuus. Luottamusjärjestelyjen tarkastelu antaa tietoa monimutkaisista mekanismeista, jotka suojaavat vLEI-ekosysteemiä.

Luotettavuuden ja uskottavuuden varmistamiseen tähtäävä vLEI-kehys
Jokainen vLEI toimii määritellyn luottamuskehyksen sisällä. Tässä kehyksessä kuvataan standardit, protokollat ja vakiintuneet käytännöt, joita on noudatettava vLEI:itä myönnettäessä ja hallinnoitaessa. Varmistamalla, että jokainen vLEI noudattaa tätä kehystä, järjestelmä takaa sen takaamien digitaalisten identiteettien uskottavuuden ja luotettavuuden.

KERI-protokollan rooli vLEI:iden yhteentoimivuudessa
KERI-protokolla (Key Event Receipt Infrastructure) on ratkaisevassa asemassa vLEI-järjestelmässä. KERI varmistaa, että vLEI:t pysyvät yhteentoimivina eri alustoilla ja järjestelmissä. Se mahdollistaa saumattoman maailmanlaajuisen vuorovaikutuksen. Tarjoamalla standardoidun lähestymistavan henkilöllisyyden todentamiseen KERI varmistaa, että vLEI-tunnukset pysyvät johdonmukaisina ja todennettavina riippumatta siitä, missä ja miten niitä käytetään.

GLEIF luottamuksen keskeisenä pilarina
Kuten aiemmin mainittiin, GLEIF on vLEI-ekosysteemin keskeinen luottamuspilari. Tarjoamalla keskitetyn tietokannan kaikista myönnetyistä vLEI-tunnuksista ja varmistamalla luottamuskehyksen noudattamisen GLEIF on vLEI-järjestelmän ylin auktoriteetti. Keskittämisellä varmistetaan avoimuus, jäljitettävyys ja luottamus jokaiseen myönnettyyn vLEI:hen.

Hajautettu todentaminen ja hajautettujen rekisterien voima
Vaikka GLEIF keskittää vLEI-tunnusten myöntämisen ja hallinnoinnin, todentamisprosessi on luonnostaan hajautettu. Hyödyntämällä hajautetun rekisteritekniikan mahdollisuuksia vLEI-järjestelmä mahdollistaa sen, että mikä tahansa taho, missä tahansa päin maailmaa tahansa, voi itsenäisesti todentaa vLEI:n aitouden. Tämä hajautettu lähestymistapa parantaa järjestelmän kestävyyttä ja luotettavuutta.

Lue lisää Chain of Trust

vLEI-valtuudet: organisaation ulkopuolella

Vaikka vLEI-järjestelmän ensisijaisena tehtävänä on tarjota organisaatioille todennettavissa oleva digitaalinen identiteetti, sen soveltamisala ulottuu organisaatiokokonaisuutta laajemmalle. vLEI-järjestelmään sisältyy valtakirjoja, jotka yhdistävät yksilöt organisaatioihin, ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan digitaalisten identiteettien todentamiseen.

vlei
Kuva GLEIF, käytetty CC BY:llä.

Official Organisation Role (OOR) Credential
OOR-todistus on keskeinen osa vLEI-järjestelmää. Sitä käytetään yksilöiden ja organisaatioiden yhdistämiseen tietyissä virallisissa rooleissa. OOR-todistus tarjoaa todennettavissa olevan digitaalisen vahvistuksen yksilön yhteydestä organisaatioon, olipa kyseessä toimitusjohtaja tai jokin muu virallinen rooli. Sillä varmistetaan, että henkilön valtuudet voidaan todentaa sähköisesti, kun hän edustaa organisaatiota tai tekee päätöksiä sen puolesta. Se mahdollistaa luottamuksen digitaalisessa vuorovaikutuksessa.

Engagement Context Role (ECR) Credential
OOR-todistus keskittyy virallisiin rooleihin, mutta ECR-todistus tarjoaa joustavampia sovelluksia. Organisaatiot voivat määritellä mukautettuja rooleja erityisten kontekstien tai tehtävien perusteella. ECR-Credentialin avulla voidaan esimerkiksi luoda rooleja, kuten ”asiakas”, ”toimittaja” tai ”kumppani”. Tämän joustavuuden ansiosta organisaatiot voivat räätälöidä digitaalisia identiteettejään tiettyjen vuorovaikutustilanteiden perusteella. Se takaa selkeyden ja luottamuksen erilaisissa liiketoimintatilanteissa.

Turvallisuuden parantaminen ja petosten vähentäminen
Koska vLEI-tunnukset tarjoavat selkeän ja todennettavissa olevan yhteyden yksilöiden ja organisaatioiden välille, ne lisäävät merkittävästi digitaalisen vuorovaikutuksen turvallisuutta. Olipa kyse sitten sopimusten allekirjoittamisesta, rahoituspäätösten tekemisestä tai kumppanuuksien solmimisesta, yksilöiden auktoriteetin ja aitouden todentaminen vähentää petosten ja luvattomien toimien riskiä.

Liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen
vLEI:n selkeiden määritelmien ja todennettavuuden ansiosta erilaisia liiketoimintaprosesseja voidaan virtaviivaistaa. vLEI-järjestelmä tarjoaa tehokkuutta ja luotettavuutta aina uusien kumppaneiden kirjaamisesta ennalta määriteltyihin rooleihin perustuvien tapahtumien automatisointiin. Organisaatiot voivat luottavaisin mielin osallistua digitaaliseen vuorovaikutukseen tietäen, että laitteet ja ihmiset, joiden kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa, ovat aitoja ja valtuutettuja.

Lisätietoja vLEI-valtuuksista.

vLEI:n tulevaisuus

Vaikka vLEI on vallankumouksellinen nykymuodossaan, sitä on mahdollista kehittää ja laajentaa edelleen. Kun digitaalinen maailma jatkaa kasvuaan ja muuttumistaan, vLEI-järjestelmällä on entistäkin tärkeämpi rooli digitaalisen identiteetin todentamisen ja maailmanlaajuisen liiketoiminnan vuorovaikutuksen tulevaisuuden muokkaamisessa.

Tuleva kehitys ja innovaatiot
vLEI-järjestelmä kehittyy jatkuvasti, ja uusia ominaisuuksia, protokollia ja integraatioita on luvassa. GLEIFin, teknologiatoimittajien ja alan johtajien yhteistyöllä edistetään innovaatioita, jotka tekevät vLEI-järjestelmästä entistäkin vankemman, monipuolisemman ja käyttäjäystävällisemmän.

vLEI:n maailmanlaajuinen vaikutus ja mahdollisuudet
Kun yhä useammat organisaatiot ja tahot ymmärtävät vLEI:n arvon, sen käyttö kasvaa huimasti. VLEI:stä voi tulla digitaalisen identiteetin todentamisen maailmanlaajuinen standardi, ja sen mahdollisuudet ovat valtavat. Rahoituslaitoksista toimitusketjuihin ja hallituksista pk-yrityksiin vLEI:n yleinen sovellettavuus lupaa tulevaisuutta, jossa digitaalinen vuorovaikutus on saumatonta, luotettavaa ja tehokasta.

Integrointi uusiin teknologioihin
vLEI-järjestelmä ei ole erillinen, vaan se on suunniteltu integroitavaksi uusiin teknologioihin. Olipa kyse sitten lohkoketjujen integroinnista turvallisuuden ja hajauttamisen lisäämiseksi tai tekoälyn integroinnista älykkäämpiin todentamisprosesseihin, vLEI on teknologisen kehityksen eturintamassa.

Osallistavamman digitaalisen ekosysteemin edistäminen
Yksi vLEI:n keskeisistä tulevaisuuden visioista on osallisuuden edistäminen. Tarjoamalla standardoidun, kohtuuhintaisen ja helppokäyttöisen tavan todentaa digitaalisia henkilöllisyyksiä vLEI haluaa varmistaa, että myös pienemmät yksiköt ja organisaatiot kehitysalueilta voivat osallistua globaaliin digitaalitalouteen.

Resurssit ja lisätietoa

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia vLEI:stä

vLEI-sanasto

https://www.gleif.org/en/vlei/introducing-the-verifiable-lei-vlei

https://keri.one/

GLEIFin julkaisut ja raportit
Tapaustutkimukset ja käytännön sovellukset

vLEI-aloite on saatavilla useilla kielillä;

English: vLEI in English
Norwegian: vLEI på norsk
Danish: vLEI på dansk
Finnish: vLEI suomeksi
French: vLEI en français
Spanish: vLEI en espagnol
Italian: vLEI in italiano
German: vLEI auf Deutsch
Swiss English : vLEI in English